Natur och Vattendrag

   

Det småländska höglandet är ett Sverige i miniatyr med sitt öppna jordbrukslandskap och vackra blandskogar. Här ligger källorna till många av södra Sveriges vattendrag, grunden för det fantastiska sportfiske som finns inom stora delar av regionen. Sydsverige är rikligt på sjöar och strömmandevatten. Från västkustens klippor och vackra skärgård till världens bästa gäddfiske kring Blekinge. Naturen varierar från öppna ängsmarker till täta löv- och blandskogar.

   

    

Sjöar

Precis som i hela Sverige, har de södra delarna stora mängder sjöar i varierande storlek. Fiskbestånden är rikliga och de flesta sjöar är mycket näringsrika. Många ligger i närheten av jordbruksmarker och siktdjupet är kort. Här dominerar arter som mört, karp och braxen, vilket i sin tur leder till gott om föda för gädda och gös. Näringen leder även till riklig växtlighet såsom vass och näckrosor. Detta ger skydd åt många fiskarter och insekter som fisken äter av. I skogsområden ser sjöarna generellt lite annorlunda ut. Många är rikliga på humus som ger ett tefärgat vatten. Sjöarna här är inte lika näringsrika. Omgivningarna skiftar från tall och granskog till blandskog. Framförallt är det gädda, abborre och utplanterad fisk såsom öring och regnbåge som dominerar.

   

Åar och älvar

Södra Sverige har ett flertal åar och älvar med bestånd av stationär öring. Flera av dessa håller även arter som gädda, abborre och olika karpfiskar. I älvar och åar som rinner ut i Östersjön och Västerhavet, vandrar både havsöring och lax upp. Flera av dessa är välkända för just fiske efter lax. I de mindre åarna inåt landet finns ofta bestånd av öring. Fisket i dessa kan många gånger vara mycket bra, men bestånden är känsliga och det är inte alltid enkelt att finna de bästa fiskeplatserna. Detta är värt att beakta och tänka på när man fiskar dessa åar. Tänk på att återutsätta all din fångst varsamt och använd krokar utan hulling eller knip in hullingarna på dina beten med en tång.

   

   

Kustbandet

Kusten runt Sydsverige är lång och sträcker sig hela vägen från gränsen mot Norge på västkusten, runt Skåne och en bit upp längsmed Östersjön. Från Västerhavet till Östersjön är sträckan lång och såväl salthalt som natur och fiskarter varierar kraftigt. Västkustens norra delar karaktäriseras av branta klippor, djupa vikar och hög salthalt i havet. Här trivs havsöring, lax, torsk, makrill, sej, bleka, kolja och en rad andra fiskarter. Längre söderut blir landskapet flackare. Från Halland ner till Skånes östra spets, är det primärt havsöring som fiskas, men tidvis är fisket efter bland annat torsk mycket bra. Här dominerar långgrunda stränder och vikar. Skånes södra kustband är välkänt för sitt fantastiska sportfiske efter havsöring, ofta stor sådan. Här nere dominerar ett vackert jordbrukslandskap. Längsmed Östersjökusten finns möjlighet att fånga ett flertal spännande fiskarter, men det är två som dominerar och gjort den sydliga delen av kustbandet känt över hela världen. I och kring Blekingeskärgård är gäddfisket fantastiskt, framförallt under de kallare årstiderna när stora gäddor söker sig in på grunt vatten. För den som vill fånga storlaxen finns välkända Mörrumsån och ett fantastisk trollingfiske utanför kusten. I området finns många skickliga fiskeguider med välutrustade båtar som hjälper dig till drömfångsten. 

    

 

 
© swedenfishing.com 2022