Natur- og vandtyper i det sydlige Sverige


Sverige er det femtestørste land i Europa og strækker sig 1572 km fra nord til syd med det bredeste punkt på omkring 500 km. Da landet ligger i retningen nord-syd er forskellene i naturtyperne meget store og dermed også typen af fiskepladser og de almindelige fiskearter.

 

Sydsverige består i vid udstrækning af landbrugsjord. Store områder er også skov, især højlands landskabet Småland, hvor mange af Sveriges sydlige vandløb har deres kilder.

 

- "Landsdelen er en smule mere tætbefolket end resten af landet, men efter de europæiske standarder er det stadig tyndt befolket," siger Sven.

 

Sveriges anden- og tredjestørste by - Gøteborg og Malmø - ligger her på kysten, men selv de er relativt små i international målestok og påvirker ikke det omkringliggende område betydeligt.


   På vestkysten er makrel en almindelig gæst om sommeren og i det tidlige efterår, og de lokker mange
   fiskere ud på havet.

 

 

Søer

Ligesom resten af Sverige er her masser af søer i forskellige størrelser med en god bestand af fisk. I landbrugslandskabet er det ofte næringsrige søer med siv og anden vegetation langs brinkerne, og de har som næringsrige og produktive søer en lavere sigtbarhed.

 

Anna siger - "Der er ofte gode bestande af mede- og karpefisk, der skaber muligheder for rovfisk som gedde, aborre og sandart."

 

De højere liggende søer i skovlandet har et anderledes udseende og en anden karakter. De er som regel relativt klare, men kan have humusfarve af vandet fra de omkringliggende sumpe. Disse søer er omgivet af fyrreskove, der ofte vokser helt ned til stranden.


Anna fortsætter - "Naturen her omkring er generelt mere kuperet, og landskabet inviterer ofte til dejlige naturoplevelser. Ligesom resten af Sveriges skove giver gode muligheder for vandreture, samle svampe og bær og almindeligt friluftsliv, der jo er tilladt for alle takket være den svenske allemandsret."


   Havørred er en art, der nu er meget almindelig langs hele Sveriges kyst. De kan fanges både fra land
   og båd og især om foråret og efteråret, når vandet er relativt køligt.

 


Strømmende vand

- "Strømvande med ørreder og andre laksefisk er ikke så almindelige her som i nord," forklarer Sven", men alligevel findes her berømte vande som Ätran, Mörrumsån og Emån. De er alle større vandløb, som har gode bestande af laks og havørred."
Inde i landet finder vi også nogle mindre vandløb med en høj forekomst af ørreder. Nogle floder har også bestande af udsatte regnbueørreder og enkelte steder bækørred.

 

Kysten

Sydsveriges kyst er meget lang og strækker sig fra grænsen til Norge i vest, hele vejen omkring den sydlige spids og op langs Østkysten. Langs denne rute præsenteres en stor variation af naturtyper og fiskearter. Vestkysten af Nordsøen har en høj saltholdighed, og især i den nordlige del findes et goldt miljø med bare granitklipper. Her finder vi arter som torsk, sej, lubbe, hornfisk og makrel - men også havørreder på visse tidspunkter af året. Længere mod syd, ned mod Øresund, ændres miljøet gradvist, ligesom saltholdigheden falder, når vi træder ind i Østersøen. Anna og Sven siger - "Med den lavere saltholdighed der er længere inde i Østersøen, så ændres sammensætningen af fiskearter. Frem for alt øges forekomsten af gedder og aborrer.
 

 

 
© swedenfishing.com 2019